مدیران شرکت

مهندس امیر سبحانی

مدیرعامل

حسین ضیائیان یزدی نژاد

رئیس هیئت مدیره

مهندس علی نسری نژاد

نائب رئیس هیئت مدیره

مشاورین

دکتر مهدی منظری

مدیریت امور راهبردی و استراتژیک

مهندس حسین راستگو

مدیریت امور مالی و مالیاتی

دکتر امیرحسین اخروی

مدیریت طرح و برنامه

سرکار خانم علی آبادی

مدیریت واحد حقوقی

تیم علمی

دکتر هادی خیرآبادی

مدیر فنی و علمی

دکتر فرهاد خلیق

عضو تیم تحقیق و توسعه

دکتر مرضیه افخمی

عضو تیم تحقیق و توسعه

دکتر امید بهروزی نسب

عضو تیم تحقیق و توسعه

دکتر محمدامیر کریمی ترشیزی

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس - مشاور تحقیق و توسعه بخش طیور

دکتر مونسه حمیدی

عضو تیم تحقیق و توسعه

دکتر علی تقی زاده

عضو تیم تحقیق و توسعه

مهندس مهرداد غیاثوند

عضو تیم تحقیق و توسعه

واحد بازرگانی

مهندس ملیحه خورسند

مدیربازرگانی

فرزانه بهارستانی

کارشناس فروش

محدثه سلیمی

کارشناس اداری

نیره باقی

کارشناس فروش

اداری،مالی و پشتیبانی

مهندس مهدی امیری

کارشناس تبلیغات و حوزه دیجیتال مارکتینگ

مهندس محمد عباسی

کارشناس طرح و برنامه

دکتر علیرضا حیدری

کارشناس طرح و برنامه

مهندس علیرضا شهری

کارشناس IT